Политика

Анастасия Мозер: Трябва да подкрепяме ГЕРБ, защото те нямат алтернатива. Общото между Костов и Борисов е…

Анастасия Мозер: Трябва да подкрепяме ГЕРБ, защото те нямат алтернатива. Общото между Костов и Борисов е…

 

 

 

 

510373

 

 

„Обединени земеделци подписа споразумението с ГЕРБ защото е демократично представената партия. В парламента няма други демократични партии и ГЕРБ трябва да бъде подкрепен, защото няма алтернатива.“ Това каза в предаването „Лице в лице“ по БТВ, почетният председател на „Обединени земеделци“ Анастасия Мозер.

 

 

 

 

„Доволна съм, че ГЕРБ се представи добре на европейските избори и евродепутатите вече работят. Надявам се, да продължат на бъдат активни“, добави Мозер.

Анастасия Мозер заяви, че се надява на бъдещо сътрудничество с ГЕРБ и за местните избори.

 

 

 

 

„ГЕРБ казват, че ще сътрудничат с всички демократични партии. ТЕ трябва да се отворят към другите партии за да оцелее демокрацията“, заяви почетният председател на „Обединени земеделци“.

Мозер отговори на въпрос дали вижда нещо общо между Иван Костов и Бойко Борисов.

 

 

 

 

„Общи черти между Борисов и Костов почти няма, защото са много различни по характер. Костов постави България на карата на Европа и Борисов върви в тази посока. Това е общото между тях. Надявам се, че България ще остане в ЕС, защото това е най-великата идея направена от европейците след втората световна война. ЕС трябва да просъществува“ изрази надежда Мозер.

 

Петел

 

loading...
Политика

More in Политика

saceva

Сачева за думите на Борисов: Той не цитираше „Аушвиц“, а изрази радостта си от края на карантината си

ноември 14, 2020
phpsjs6zb_800x_

Засечка! ВМРО против ГЕРБ, искат детски надбавки за всички

ноември 14, 2020
ninova-nali-borisov-ne-podade-ostavka-za-da-gotvi-stranata-za-vtorata-valna-1

Нинова: Нали Борисов не подаде оставка, за да готви страната за втората вълна?

ноември 14, 2020
Ñîôèÿ (29 þíè 2020) Èçâúíðåäíîòî çàñåäàíèå íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò çà òðèñòðàííî ñúòðóäíè÷åñòâî ñå ïðîâåäå â Ãðàíèòíà çàëà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò. Íà ñíèìêàòà: ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Äåíèöà Ñà÷åâà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ

Сачева: Преживявам чуждата болка и нещастие

ноември 14, 2020
f8f65dbfa3344aaab313a3c0124f6dbf

Обрат: Няма да има детски надбавки за всички, парите отиват за МВР и лекари

ноември 13, 2020
big_125343978_485646852382084_3540305320841452992_n

Радев: Хората загубиха вяра след самодоволните брифинги на властта и резултатът е налице

ноември 13, 2020