Важно

Готвят ни следизборна честитка: Възрастта за пенсиониране скача, а ранното става по-трудно

Готвят ни следизборна честитка: Възрастта за пенсиониране скача, а ранното става по-трудно

възраст0000428474-article2

 

 

Да се ограничи достъпът до схеми за ранно пенсиониране. Това е една от мерките, които социалното министерство предлага за преодоляване на дефицита в пенсионната система, информира „Труд“.

 

Тя е залегнала в Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.).

 

 

В момента съществува възможност, ако имате нужният стаж, да се пенсионирате една година по-рано. Това се случва обаче за сметка на по-ниска пенсия, която се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец.

 

 

В наредба са определени и категориите труд, които се пенсионират по-рано – това са миньори, пилоти, работници в металургията и др.

 

 

Учителите също имат право на ранна пенсия, която се отпуска от Учителския пенсионен фонд.

 

 

Балерините и балетистите придобиват право на пенсия, ако имат 25 години осигурителен стаж при навършване на 43 години и 4 месеца.

 

 

Авторите на стратегията предлагат още да продължи да се повишава възрастта за пенсиониране, както и да се въведат по-строги изисквания за получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване.

 

 

Мерките се налагат поради трайната тенденция на застаряване на населението, което неминуемо в бъдеще ще доведе до значително увеличение на разходите за пенсии, се посочва в документа.

 

 

 

Обсъждат се и възможности за въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и механизъм за гарантиране на средствата от вноски, натрупани в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

 

 

Стратегията предвижда още да се укрепи Сребърният фонд, който да спомогне за стабилизиране на пенсионната система.

 

 

 

На всеки 100 пенсионери се падат по едва 66 лица, които навлизат на пазара на труда, отчита стратегията за борба с демографската криза.

 

 

 

За сравнение през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст (60-64 години), са били замествани от 124 млади хора (15-19 години).

 

 

 

Най-благоприятно е съотношението в областите Сливен – 87, Варна – 73, и София (столица) – 72 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 43, Перник – 49, и Габрово, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 51 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

 

 

 

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21,3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на хората в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта.

 

 

 

Разходите за пенсии за 2018 г. са 9 455 890,5 хил. лв., като в тази сума са включени разходите за пенсии, финансирани от ДОО и от държавния бюджет, и еднократно изплатените суми към пенсиите за месеците април и декември на 2018 г.

 

Труд, Лупа БГ

loading...
0
Важно

More in Важно

палятbig_0000205299-middle_1_

Огромна промяна чака всички шофьори, новите коли вече са задължени да имат…

ноември 10, 2019
румен радев портрет

Президентът отказа да подпише указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор

ноември 7, 2019
big_1fae

Нови правила за парното влизат в сила от следващия месец – как ще се отрази на сметките ни?

септември 28, 2019
Ñîôèÿ (25 ñåïòåìâðè 2019)  Íàöèîíàëíèÿ ïðåñêëóá íà ÁÒÀ ñå ñúñòîÿ ïðåñêîíôåðåíöèÿ, íà êîÿòî ñå ñúñòîÿ îòêðèâàíåòî íà êàìïàíèÿòà íà êàíäèäàòà çà êìåò íà Ñîôèÿ Ðàäîñëàâ Êàðàòàí÷åâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ

Управление на София чрез пряка демокрация и местни референдуми предлага кандидат за кмет на София

септември 25, 2019
знациbig_eee

Важно за всички шофьори! Въвеждат нови правила и знаци, разучете ги добре

септември 9, 2019
phpni9reg_800x_

Безпрецедентно! ДАНС иска безконтролен достъп по всяко време до данните за всички деца и студенти в България

август 9, 2019