ОБЩЕСТВО

Починалата в „Пирогов“ не е била болна от коронавирус, твърди нейна близка! СНИМКА

Починалата в „Пирогов“ не е била болна от коронавирус, твърди нейна близка! СНИМКА

 

Ñîôèÿ (28 ôåâðóàðè 2020) Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ñâèêà èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîåòî  ñå ïðîâåäå ñúâìåñòíî ñ Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ñ öåë êîîðäèíèðàíå è îðãàíèçèðàíå íà äåéñòâèÿòà íà êîìïåòåíòíèòå äúðæàâíè îðãàíè âúâ âðúçêà ñ îáÿâåíàòà îò ÑÇÎ ñïåøíîñò çà îáùåñòâåíîòî çäðàâå îò ìåæäóíàðîäíî çíà÷åíèå ïî îòíîøåíèå íà çàáîëÿâàíåòî COVID-19. Íà ñíèìêàòà: íà÷àëíèêúò íà Âîåííîìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè (ëÿâî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

 

Златка Борисова, която е близка на починалата в Пирогов разкри истината за лъжите на така нареченият щаб на Бойко Борисов и мерките им.

 

 

Според жената, чийто мъж е много близък на починалата, тя никога не е боледувала от коронавирус, а от епидемичният грип Б и това го знаят всички лекари в Пирогов.

 

 

 

Жената си отиде, защото имаше усложнения на сърцето и затова синът и си дойде преди Нова година от Италия, не онзи ден както твърдят „мисирките“ на Бойко!

 

Това е истината, затова я споделяйте, защото някой умишлено всява паника и иска хората да говорят и пишат само за този проблем, докато България реално загива.

 

Източник: фейсбук и informirannet.blogspot.com

loading...
0
ОБЩЕСТВО

More in ОБЩЕСТВО

бонев638-140234-1_wide

Бонев: Имам чувството, че е голямо разочарование на управляващите, че няма заразени в Банско

април 1, 2020
7764556

Менда Стоянова: Ще се наложи извънредното положение да бъде удължено

април 1, 2020
991-ratio-koronavirus

Трагедия в София: Търговска ръководителка на гара Илиянци почина от COVID-19, колегите й не са под карантина

април 1, 2020
kacarov2

Д-р Стойчо Кацаров: Има нещо гнило в тази пандемия

април 1, 2020
1585558480_dvpz0w9gk768xflv

Руска диетоложка посочи най-простото лекарство срещу коронавирус, което забавя инфекцията

април 1, 2020
big_swe

Мутафчийски: Ако пробите на депутатите са отрицателни, ще продължат да работят. Не можем да закрием държавата

април 1, 2020