Политика

„Алфа рисърч“: Партиите на Слави и Мая зaгубиха половината си привърженици, спад има и при ДБ

„Алфа рисърч“: Партиите на Слави и Мая зaгубиха половината си привърженици, спад има и при ДБ

phprlsslt_559x345

 

 

 

Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ и коалицията „Изправи се.БГ! Ние идваме!“, начело на която е Мая Манолова губят почти половината от привържениците си. 

 

 

 

Според данни на Алфа Рисърч, представени пред БНТ, 57% от анкетираните посочват, че не биха повторили вота си за ИТН. Подобен е процентът и при ИБГНИ – 56 на сто.

 

 

При „Демократична България“ също има намаление на електоралната подкрепа, но процентът е значително по-висок – само 21,5% не биха дали гласа си отново за тях.

 

 

„Партиите на статуквото“ – ГЕРБ, ДПС и БСП обаче запазват привържениците си. За тях отново биха гласували съответно 87,1%, 86,1% и 82,5%.

Кадри: БНТ 

 

 

Според данните у хората има тревожност за ситуацията в предстоящите месеци. В най-голяма степен са притесненията за икономическата ситуация и доходите. Всеки трети се безпокои от невъзможността да се излъчи редовно правителство. Състоянието на здравната система в настоящата вълна от COVID-19 тревожи около 25 на сто от анкетираните.

 

 

От трите разглеждани от 46-ия парламент законопроекти актуализацията на бюджета получава най-висока обществена подкрепа. Преместването на Бюрото за защита на свидетели към Министерство на правосъдието и закриването за специализираните съдилища също срещат обществено одобрение. Цялостните очаквания към следващия парламент обаче са сериозно разколебани, сочи анализът на „Алфа Рисърч“.

 

 

 

29 на сто смятат, че следващият парламент би работил по-добре, ако в него влезе проект около служебните министри Кирил Петков и Асен Василев, 20% считат, че така ще се увеличат разногласията между партиите на протеста, а всеки втори се затруднява да прецени.

 

 

 

*В данните на Алфа Рисърч, представено за БНТ, не е съобщено какъв е броят на анкетираните, както и към коя дата е направено изследването. 

 

БНТ, Оф нюз

Политика

More in Политика

koveshi1

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

септември 14, 2021
geshev_peevski

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

септември 14, 2021
Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021
phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021
росенецbig_2272

Комисията „Росенец“ се провали. Не дойдоха нито Доган, нито БСП, нито ДПС, нито пък ГЕРБ

септември 14, 2021