Политика

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

koveshi1

Прокуратурата на ЕС, стартирала с фанфари преди три месеца, вече разследва различни предполагаеми измами със средства на блока, възлизащи на 4,5 милиарда евро, между които мащабна измама с ДДС в няколко страни, сред които и България, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

 

 

 

 

Тази сума е от общо около 300 разследвания, които са започнали, откакто независимият орган започна работа на 1 юни с мисията да идентифицира и изправи пред правосъдието злоупотреби с пари от бюджета на ЕС.

 

 

 

Тези разследвания са резултат от повече от 1700 съобщения за предполагаеми измами, получени от целия блок, „като някои доклади за престъпления все още се оценяват“, се казва в изявление на базирания в Люксембург Европейски публичен прокурорски офис (EPPO).

 

 

 

Някои от разследванията включват предполагаеми измами с ДДС, включително една, оценена на 14 милиона евро. Акцията е проведена в резултат на координирани действия в началото на миналия месец в Германия, Нидерландия, Словакия, България и Унгария.

 

 

 

Други разследвания са свързани със съмнение за неплащане на митнически такси, включително от страна на италианска компания, внасяща волфрамови електроди, заподозряна във фалшифициране на техния произход.

 

 

 

От 27-те държави-членки на ЕС, 22 участват в EPPO, като почти всички от тях осигуряват прокурори, работещи под ръководството на Лора Кьовеши от Румъния.

 

 

 

EPPO очаква да повдигне първите си обвинения преди края на тази година, като след това ще последват съдебни процеси в националните съдилища през 2022 г.

 

БГНЕС

Политика

More in Политика

geshev_peevski

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

септември 14, 2021
Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021
phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021
росенецbig_2272

Комисията „Росенец“ се провали. Не дойдоха нито Доган, нито БСП, нито ДПС, нито пък ГЕРБ

септември 14, 2021
кръстоваbig_8936

Три пъти „Осанна“ за Борисов от митрополит Николай навръх Кръстовден

септември 14, 2021