ОБЩЕСТВО

Изненада: Младоженец взе фамилията на булката в Гоце Делчев, причината си струва

Изненада: Младоженец взе фамилията на булката в Гоце Делчев, причината си струва

viber_изображение_2021-09-13_10-21-01-705

 

 

 

Семейство, пълно с история, потомците на поета-революционер Пейо Яворов, най-добрите механици в Неврокопско – братя Крачолови отново се прочуха със свое събитие.  

 

 

 

В неделя дърщерята на единия от братята, Цецо Крачолов, сключи гражданси брак със своя любим. Красивата Вили каза “Да“ на половинката си Георги, който реши да направи нечуван прецедент за обредния дом на община Гоце Делчев, приемайки фамилията на своята съпруга.

 

 

 

 

 

Така вместо да вземе фамилията на младоженеца, която е Петров, Вили Крачолова си остава Вили Крачолова, а съпругът й официално се казва Георги Крачолов.

 

 

 

 

“Зет ми ни направи много щастливи. Дъщеря ми е бременна и на сватбения й ден стана ясно, че очакваме момче. Това провокира зет ми Георги да вземе нашата фамилия, за което му благодаря.

 

 

 

Така родът ни продължава и фамилията ни ще има достоен наследник.“ Разказа през сълзи за „Топ Преса“ щастливият баща Цецо Крачолов.

 

Топ преса, Блиц

ОБЩЕСТВО

More in ОБЩЕСТВО

koveshi1

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

септември 14, 2021
geshev_peevski

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

септември 14, 2021
баце-кръст-750x430

Лудница в ГЕРБ: Въртят рулетка с имена за президент, всички бягат през глава

септември 14, 2021
Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021
phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021