Политика

Манолова: Преторианската гвардия на Гешев днес ще бъде разформирована

Манолова: Преторианската гвардия на Гешев днес ще бъде разформирована

 

big_555

 

 

Днес в Парламента ще се приемат решения, свързани със Съдебната реформа. Хората по площадите искаха оставки на Борисов и Гешев, оставката на Гешев няма да бъде получена, но поне личната му преторианска гвардия – Бюрото за защита на свидетели, ще бъде разформирована и ще бъде преместена в Министерството на правосъдието.

 

Това заяви лидерката на ИБГНИ Мая Манолова.

 

Това са всъщност онези въоръжени хора, които нахлуха в Президентството миналото лято и от тях започнаха протестите, така че по-важно е, че това днес ще се случи.

 

 

Очакваме също така днес на първо четене да бъде приет и закона за съдебната власт, с който се закриват специализираните съдилища и прокуратура и бухалките на властта.

 

 

Това ще се случи само на първо четене, жалко е че втори парламент успява само на първо четене в правната комисия да приеме тази важна промяна, но да се надяваме че в следващия парламент промените, свързани със съдебната власт ще бъдат приети, допълни Мая Манолова.

 

Днес ще се проведе последното парламентарно заседание на новите депутати. Президентът обяви, че ще разпусне 46-ото Народно събрание утре.

 

В програмата на законотворците е включено второто четете на промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Поправките предвиждат Бюрото за защита на свидетели да мине от контрола на главния прокурор към Министерството на правосъдието, предаде днес.бг.

 

Основните мотиви са, че бюрото изпълнява сходни действия по охрана и предотвратяване на престъпления.

 

Народните представители ще разгледат и доклада на временната комисия, която проверява данни за полицейско насилие по време на миналогодишните протести срещу правителството и главния прокурор.

Политика

More in Политика

phprlsslt_559x345

„Алфа рисърч“: Партиите на Слави и Мая зaгубиха половината си привърженици, спад има и при ДБ

септември 14, 2021
koveshi1

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

септември 14, 2021
geshev_peevski

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

септември 14, 2021
Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021
phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021