Политика

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà „ãåíåðàë-ìàéîð“ ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) – ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà „ãåíåðàë-ìàéîð“. Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

 

 

Служебните министри на икономиката и финансите Кирил Петков и Асен Василев със сигурност няма да са част от новия служебен кабинет, който ще бъде назначен от президента Румен Радев на 16 септември, четвъртък. Както е известно, те са заети с нов партиен проект, който ще бъде обявен на 22 септември.

 

 

Според източник на Lupa.bg, мястото на Кирил Петков ще бъде заето от Валентин Михов, който ще е новият служебен министър на икономиката. Михов в момента е в надзора на Българската банка за развитие. Той бе вписан в Търговския регистър за тази позиция през юли и е избран лично от Кирил Петков. Валентин Михов минава за приближен до финансовия кръг на бизнесмена Иво Прокопиев и дори е имал съвместни начинания с него. Преди дни Михов е бил на среща с президента Радев.

 

 

 

Някои дори твърдят, че е възможно той да смени и служебния премиер Стефан Янев, който да се включи по-активно в политическия проект на Кирил Петков и Асен Василев, но тази версия бе отречена от други източници на Lupa.bg. Със сигурност Михов ще е министър на икономиката.

 

 

Валентин Михов

Валентин Михов има значителен опит в ръководството на банки. От 1999 до 2008 г. е консултант и младши партньор в „МакКензи“. Ръководил е проекти в най-големите банки в България, Германия и Русия. В периода 2008 – 2017 г. е бил на висши ръководни длъжности в банки в Австрия, България, Германия, Русия, Украйна, както и в редица страни в Източна Европа. От 2018 г. отново консултира банки и компании. Брат му е известният икономист Илиян Михов, който през 2010 г. бившият премиер Бойко Борисов кани за вицепремиер в правителството си.

 

 

Според източник на Lupa.bg, ще има и други промени във втория за годината служебен кабинет на Румен Радев. Най-вероятно, освен Асен Василев и Кирил Петков, ще да бъдат сменени и други четирима министри. Това са транспортният министър Георги Тодоров, туристическият министър Стела Балтова, министъра на земеделието и храните Христо Бозуков, министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов.

 

 

Преди по-малко от седмица транспортния министър Георги Тодоров се оказа в епицентъра на скандал, свързан с удълбаването на пристанище Варна. Тодоров доста неубедително се опита да защити пред парламента възложеното чрез инхаус поръчка за близо 400 млн. лв. удълбочаване на пристанище „Варна“, за което се говори от години, но реално бе задействано след като ТЕЦ „Варна“, към чието пристанище води единият от каналите, бе купен от Ахмед Доган. Другата му спорна теза беше, че вътрешното възлагане е станало без негово знание, докато е бил шеф на пристанищната администрация.

 

 

 

Георги Щерев

 

 

С поста си ще се раздели и туристическият министър Стела Балтова, която е откровено некомпетентна и се посочва като най-слабото назначение в служебния кабинет. За неин наследник се спряга името на хотелиера Георги Щерев. Той е председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Туристическият сектор вече веднъж издигна кандидатурата му и преди избора на настоящия служебен министър на туризма Стела Балтова.

 

 

Най-големите туристически браншови структури преди седмица са изпратили писмо до президента Румен Радев с предложения за кандидати за нов министър, излъчени от бизнеса, заяви Румен Драганов от управата на Конфедерацията на българския туристически бизнес (КБТБ). Самото писмо до Радев е изпратено от КБТБ и Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ), които се обединиха наскоро в общ кризисен щаб за оцеляване на туристическия сектор в условията на пандемията.

 

 

 

„Браншът настоява за смяна на доц. Стела Балтова и най-големите организации вече изпратиха в писмо до президента Радев с предложения. Предлагаме за нов служебен министър шефове на браншови организации. Разбира се президентът може да се съобрази с нашето искане, може и да не се съобрази“, каза Драганов, но не посочи конкретно име.

 

 

Отстраняването на земеделския министър Христо Бозуков също е почти сигурно. Според източник на Lupa.bg, той е влязъл в открит конфликт с лобито около Кирил Петков и Асен Василев. Радев също не бил доволен от неговата работа, както и от това, че бе сред малкото министри, които не извадиха „зулуми“ на предишните управляващи.

 

 

За нов служебен министър на земеделието се спряга настоящия зам.-министър Явор Гечев, който в момента отговаря за биопроизводството, плодове и зеленчуци.

 

 

 

Явор Гечев

 

Явор Гечев бе депутат в периода май 2013 г.-юли 2013 г., преди това е управител на предприятие в земеделския сектор, а от 2004 г. до 2009 г. има натрупан опит в Регионалната разплащателна агенция-Пловдив към Държавен фонд „Земеделие“, където заема длъжности от експерт до ръководител на регионалната агенция. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Аграрния университет в Пловдив, както и сертификат за професионална квалификация от Съвета на Европа от 2009 г. по специалността „Политическа система и политики на Европейския съюз. Ползва се с добра репутация в сектора.

 

 

 

Д-р Атанас Атанасов

 

 

Късно във вторник вечерта се понесе мълвата, че настоящия служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров също няма да остане на поста си. Главната причина е усложняването на обстановката с пандемията от Ковид-19, както и лошата комуникация покрай скандала с отстраняването на директора на „Пирогов“ проф. Асен Балтов. Кацаров не е еднозначно приет от лекарското съсловие, а освен това е от квотата на „Демократична България“, който бил основния аргумент да попадне в състава на първия служебен кабинет. Вероятно сега президента Румен Радев ще назначи човек от по-близкия си кръг. Спрягат се няколко имена, включително на новия директор на „Александровска болница“ д-р Атанас Атанасов.

 

 

 

Рокада се очаква и в Министерството на младежда и спорта. Настоящият служебен министър Андрей Кузманов не бе припознат от спортната общественост, и разочаровал президента Радев. Той бил личен приятел на премиера Стефан Янев, който всъщност го препоръчал. Не е известно кой ще е наследника му на поста.

 

 

Междувременно президентът отказа да отговори дали ще има промяна в състава на служебното правителство. Според конституцията Радев трябва да издаде нов указ за назначаване на служебно правителство след провала на 46-ото Народно събрание да излъчи редовен кабинет. „На 16 септември ще представя състава и структурата на новото служебно правителство“, каза Радев пред журналисти и даде да се разбере, че няма намерение да съобщи състава на кабинета преди издаването на самия указ.

 

 

 

„Няма да има промяна в политиката на новото служебно правителство. Бъдещото служебно правителство ще продължи да работи за оздравяване на държавността, за възвръщане на доверието в институциите. Надявам се, че това, което постигна сегашното служебно правителство, и това, което ще направи следващото, да бъде поето от един редовен кабинет“, добави президентът.

 

 

Лупа бг

lupa.bg

Политика

More in Политика

phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021
росенецbig_2272

Комисията „Росенец“ се провали. Не дойдоха нито Доган, нито БСП, нито ДПС, нито пък ГЕРБ

септември 14, 2021
кръстоваbig_8936

Три пъти „Осанна“ за Борисов от митрополит Николай навръх Кръстовден

септември 14, 2021
едно560x315

Европарламентът: Еднополовите бракове трябва да бъдат признати в целия ЕС

септември 14, 2021
slavi_trifonov_5

Слави приключи! Депутатите му се разбягаха, отказват да са в листите на ИТН

септември 14, 2021