Политика

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

geshev_peevski
По общо 13 преписки, свързани с бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, прокуратурата е отказала да образува разследвания. Държавното обвинение е водило и едно досъдебно производство срещу бившия депутат от ДПС, но и то е прекратено. Това се разбра от отговор на прокуратурата до временната парламентарна комисия ”Магнитски”.

В писмото на прокуратурата се казва, че непосредствено след обявяването от страна на САЩ на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ след самосезиране във ВКП са образувани преписки.

 

 

 

 

Не се разбира обаче колко от проверките са започнали преди и колко – след обявяването на санкциите на 2 юни. Снети са обяснения от Делян Пеевски и Илко Желязков.

 

 

 

От третия санкциониран от САЩ – Васил Божков, обяснения не са снети, защото „същият се укрива в страна извън ЕС“, гласи информацията от държавното обвинение.

 

 

 

 

По преписките срещу Делян Пеевски общо 13 са приключили с постановления за отказ от образуване на досъдебно производство, По една от преписките е имало производство, което е прекратено през 2007 г. с постановление за прекратяване на наказателно производство поради липса на престъпление.

 

 

 

 

„Виждаме как прокуратурата изпира Делян Пеевски. Тя не вижда в дейността му никакъв проблем“, коментира след заседанието на комисията „Магнитски“ председателят ѝ Надежда Йорданова от „Демократична България“.

 

 

Големият брой прекратени преписки за Пеевски трябва по-скоро да ни тревожат, отколкото да ни радват. Има въпроси спрямо действията на разследващите органи“, каза още тя, цитирана от „Медиапул“.

 

 

Фраг нюз, Медиапул

Политика

More in Политика

Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021
phpj4cnqf_559x345

Един по един служебните министри се явиха при Радев

септември 14, 2021
РЕЧ8bc024d978fc4afd9a43d9acac20251e

Кирил Петков в пламенна реч срещу корупцията: Не се страхувайте от местната мутра и дерибей, стига толкова! ВИДЕО

септември 14, 2021
росенецbig_2272

Комисията „Росенец“ се провали. Не дойдоха нито Доган, нито БСП, нито ДПС, нито пък ГЕРБ

септември 14, 2021
кръстоваbig_8936

Три пъти „Осанна“ за Борисов от митрополит Николай навръх Кръстовден

септември 14, 2021
едно560x315

Европарламентът: Еднополовите бракове трябва да бъдат признати в целия ЕС

септември 14, 2021