ОБЩЕСТВО

Тревожна тенденция: 2029 нови случая на COVID-19, положителните тестове са 9,4%, още 83-ма починаха

Тревожна тенденция: 2029 нови случая на COVID-19, положителните тестове са 9,4%, още 83-ма починаха

 

phptunt7q_559x345

 

 

 

2029 са новите заразени с коронавирус в България през последното денонощие, сочат данните към 00:00 часа на 15 септември. Те са установени с 21 451 теста, което е 9,45% положителни проби. Така активните случаи в страната, които са официално потвърдени, са 39 546. С тях доказаните случаи от началото на пандемията стават 475 299.

 

 

 

Новите случаи в столицата са 329. В още 4 области са отчетени над 100 случая – Благоевград (119), Бургас (172), Варна (176) и Пловдив (183). Областта с най-малко нови заразени е Силистра – 18.

 

 

83 са новите жертви на COVID-19, показва още статистиката. Така починалите са вече 19 744. Като излекувани се отчитат 763 души, с които официално преминалите през вируса стават 416 009.

 

 

 

В болници в момента се лекуват 4584 пациенти, като 386 от тях са в интензивни отделения.

Поставените през изминалото денонощие дози ваксини са 11 002. Напълно ваксинирани са 1 249 902 души.

 

 

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 119; Бургас – 172; Варна – 176; Велико Търново – 73; Видин – 43; Враца – 36; Габрово – 25; Добрич – 37; Кърджали – 20; Кюстендил – 56; Ловеч – 32; Монтана – 37; Пазарджик – 65; Перник – 33; Плевен – 54; Пловдив – 183; Разград – 34; Русе – 42; Силистра – 18; Сливен – 63; Смолян – 33; София област – 89; София (град) – 329; Стара Загора – 80; Търговище – 45; Хасково – 51; Шумен – 36; Ямбол – 48.

ОБЩЕСТВО

More in ОБЩЕСТВО

phprlsslt_559x345

„Алфа рисърч“: Партиите на Слави и Мая зaгубиха половината си привърженици, спад има и при ДБ

септември 14, 2021
viber_изображение_2021-09-13_10-21-01-705

Изненада: Младоженец взе фамилията на булката в Гоце Делчев, причината си струва

септември 14, 2021
koveshi1

АФП: Европрокуратурата разследва България за мащабна измама с ДДС

септември 14, 2021
geshev_peevski

Прокуратурата е ”изпрала” Пеевски по 14 проверки

септември 14, 2021
баце-кръст-750x430

Лудница в ГЕРБ: Въртят рулетка с имена за президент, всички бягат през глава

септември 14, 2021
Ñîôèÿ (5 ìàé 2017) Ïðåçèäåíòúò è âúðõîâåí ãëàâíîêîìàíäâàù íà Âúîðúæåíèòå ñèëè Ðóìåí Ðàäåâ (òðåòèÿò îòëÿâî) óäîñòîè âîåííîñëóæåùè ñ âèñøå îôèöåðñêî çâàíèå. Ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð" ïîëó÷è áðèãàäåí ãåíåðàë Ìèõàèë Ïîïîâ (ëÿâî), êîãîòî äúðæàâíèÿò ãëàâà îñâîáîæäàâà îò äëúæíîñòòà çàìåñòíèê-êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè è íàçíà÷àâà çà êîìàíäèð íà Ñóõîïúòíèòå âîéñêè. Áðèãàäåí ãåíåðàë Äàí÷î Äÿêîâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) - ñúâåòíèê íà ïðåçèäåíòà ïî âîåííàòà ñèãóðíîñò, ïîëó÷è ïàãîíè íà "ãåíåðàë-ìàéîð". Íà ñíèìêàòà: âèöåïðåìèåð ïî îáùåñòâåíèÿ ðåä è ñèãóðíîñòòà è ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ (âòîðèÿò îòëÿâî), Ñòåôàí ßíåâ (òðåòèÿò îòäÿñíî) è íà÷àëíèê íà îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àíäðåé Áîöåâ (äÿñíî). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Наддаването започна: Кои ще са новите служебни министри на Радев? К. Петков лично посочил своя наследник

септември 14, 2021