LENINGRAD REGION, RUSSIA - JUNE 5, 2019: The construction site of a section of the Nord Stream 2 natural gas pipeline near Kingisepp, Leningrad Region. Alexander Demianchuk/TASS

Ðîññèÿ. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà "Ñåâåðíûé ïîòîê - 2" â ðàéîíå Êèíãèñåïïà. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ

САЩ се опитват да спрат „Северен поток 2“, дадоха срок до 20 януари на компаниите, иначе – санкции

O Noviniдекември 28, 2019
ffbfb8abe7ae31fe0085198399d47a68

Сирия: САЩ крадат нефт, действат като пирати

O Noviniдекември 23, 2019
phpvudrhu_800x_

Импийчмънт в зацикляне: демократите отказват да предадат делото в Сената

O Noviniдекември 20, 2019
езсилниbig_2

САЩ клекнаха: Безсилни сме да осуетим „Северен поток 2”

O Noviniдекември 18, 2019
Former New York City Mayor Rudy Giuliani speaks at the annual Conservative Political Action Conference (CPAC) on March 2, 2007 in Washington DC. (Lauren Victoria Burke)

Рудолф Джулиани: Администрацията на Обама и Порошенко откраднаха 100 млрд. от Украйна

Валентин Георгиевдекември 16, 2019
768x432 (1)

САЩ са разработвали забранени от договора от 1987-а ракети преди оттеглянето си

Валентин Георгиевдекември 13, 2019
gazoprovod_gaz_iujen_turski_potok_energetika_

САЩ наложи санкции за ”Турски поток” и ”Северен поток-2”

O Noviniдекември 10, 2019
768x432

Белият дом: Тръмп ще се срещне с Макрон и Меркел в НАТО

O Noviniноември 29, 2019
ащ768x432

САЩ отрязаха Украйна за НАТО. Аргументът – не искаме война с Русия

O Noviniноември 24, 2019
-тръмп-2-1200x628-resize-quadrant(C)

Тръмп се кандидатира отново за президент с Майкъл Пенс

O Noviniноември 22, 2019