8a16ac9053db47f5b0afabcf1bcd1b74

Путин мобилизира 135 000 запасняци в армията

O Noviniмарт 30, 2020
путин-образ225783275

Путин пусна цяла Русия във ваканция и отложи референдума, който ще му даде още повече власт

O Noviniмарт 25, 2020
Владимир-Путин

Путин с обръщение към нацията, броят и на заразените в Русия расте

O Noviniмарт 25, 2020
дезин1584963769_0

Руски военни дезинфекцират НАТО. Куба също прати лекари на Италия след Русия и Китай

O Noviniмарт 23, 2020
d180d183d181d0b8d18f-d189d0b5-d0bfd180d0b5d185d0b2d18ad180d0bbd0b8-d0bed181d0b5d0bc-d0b5d0bad0b8d0bfd0b0-d0b2d0bed0b5d0bdd0bdd0b8-d0b2

Руската помощ пристигна в бедстваща Италия – първите три самолета с лекари и медицинска техника

O Noviniмарт 22, 2020
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives a joint press conference with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, following their meeting at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Òóðöèè Ð.Ò.Ýðäîãàíîì â Êðåìëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Изненада! Вместо ЕС, Путин ще помогне на Италия в борбата срещу коронавируса

O Noviniмарт 21, 2020
big_ik

В Русия разшифроваха генома на COVID-19, могат да следят мутациите. Ваксина се разработва в Казан

O Noviniмарт 19, 2020
epa08301156 Russian President Vladimir Putin (C) chairs a meeting with government members at the Kremlin in Moscow, Russia, 17 March 2020.  EPA/MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT

Путин: Ситуацията с вируса в Русия е под контрол

O Noviniмарт 17, 2020
1584044826

Проф. Дмитрий Еделев: Имаме и ваксина, и начин на лечение на коронавируса. Ще я предоставим на света

O Noviniмарт 13, 2020
парада9a8583c54d0541d38cdce24b638261f1

Кремъл: Няма да отменяме парада на 9 май

O Noviniмарт 12, 2020