All posts tagged "горанов"

goranov
Политика

Горанов: Как си го представяте? Искате да вземем хеликоптер и да разхвърляме пари по площадите ли?

O Noviniаприл 22, 2020
big_Borisov-Vladislav-Goranov_1_
Коментари

Горанов, съкрати с 30 % администрацията. Така спестяваме 3 милиарда автоматично

O Noviniаприл 7, 2020
big_ko
Политика

Горанов: Ще предложа държавата да изтегли милиарден заем. Нали искате да харчите!

O Noviniмарт 29, 2020
маргинали92353-560x315-trim(113,0,1024,683)
Политика

БСП към Горанов: Да наречеш 1 млн. българи „маргинали“ е цинично! А ще стигнат ли парите до фирмите?

O Noviniмарт 25, 2020
big_1861
Политика

Горанов: Имаме доста модерна социална система. Всеки засегнат, който е в неплатен отпуск, може да тегли кредит

O Noviniмарт 24, 2020
Ñîôèÿ (15 ìàðò 2020) Âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ, ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà Äåíèöà Ñà÷åâà, ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà Ðîñåí Æåëÿçêîâ, ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äàíàèë Êèðèëîâ, ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà Åìèë Êàðàíèêîëîâ è êîìèñàð Íèêîëàé Íèêîëîâ äàäîõà áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò. Ïðåä ìåäèèòå ÷ëåíîâåòå íà ïðàâèòåëñòâîòî ïðåäñòàâèõà âúçìîæíèòå ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ìåðêè, êîèòî ïðåäëàãàò çà ïúðâèÿ åòàï íà êðèçàòà ñ êîðîíàâèðóñà. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Öâåòîìèð Ïåòðîâ(ÂØ)
Политика

Властта: Всеки има достатъчно пари да си плати сметките и кредитите. Няма да има мораториум върху тези неща

O Noviniмарт 15, 2020
цялаbig_0351967001507107996_655580_600x458_actualno
Политика

Цяла година прокуратурата независимо мълчи и бави проверката за апартамента на Горанов

O Noviniмарт 5, 2020
горанов iwatch-2
Политика

Държавата е отписала огромни данъчни задължения на петролни компании

O Noviniфевруари 23, 2020
горанов-13
Политика

Горанов: Няма да обеднеем, ако приемем еврото. Който иска референдум, не е добре информиран

O Noviniфевруари 22, 2020
1582269785_3
Европа

Горанов официално е поискал няколко месеца отлагане за чакалнята на еврозоната

O Noviniфевруари 21, 2020