All posts tagged "поток"

1580664387
Политика

Посланик Макаров: Има сили, които не искат да има „Балкански поток“, не искат и Путин да дойде в България

O Noviniфевруари 2, 2020
25fe22953e732c7ec793d2caecd94e18
Икономика

„Газпром“: България се забърза след критиките на Путин

O Noviniянуари 12, 2020
768x432
Европа

Газ по „Северен поток-2” може да потече в края на годината, обявиха Путин и Меркел в Москва

O Noviniянуари 11, 2020
heil
САЩ

САЩ: Ние знаем какъв е интереса ви, затова сме против втората линия на „Турски поток“!

O Noviniянуари 10, 2020
потокааааа1578489966
Политика

Ердоган, Путин, Борисов и Вучич официално откриха „Турски поток“!

O Noviniянуари 8, 2020
разкош640_1578487699
Политика

Бойко пред Путин и Ердоган: България стана разкош! (ВИДЕО)

O Noviniянуари 8, 2020
троицаbig_12fe
Политика

„Балкански поток“ си е наш, няма нищо общо с „Турски поток“, обяви Борисов

O Noviniянуари 8, 2020
1552026737
Икономика

От „Турски поток“ потече руски газ за България

O Noviniянуари 1, 2020
LENINGRAD REGION, RUSSIA - JUNE 5, 2019: The construction site of a section of the Nord Stream 2 natural gas pipeline near Kingisepp, Leningrad Region. Alexander Demianchuk/TASS

Ðîññèÿ. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà "Ñåâåðíûé ïîòîê - 2" â ðàéîíå Êèíãèñåïïà. Àëåêñàíäð Äåìüÿí÷óê/ÒÀÑÑ
САЩ

САЩ се опитват да спрат „Северен поток 2“, дадоха срок до 20 януари на компаниите, иначе – санкции

O Noviniдекември 28, 2019
путин скрипал
Русия

Путин: Русия има кораб с който да дострои „Северен поток 2“!

O Noviniдекември 26, 2019